PASLAUGŲ TEIKIMO INTERNETO SVETAINĖJE DINNERFY.LT TAISYKLĖS

PATVIRTINTA
LUMA Consulting, UAB direktoriaus
2018 m. sausio 31 dienos
įsakymu Nr. PTIST-31012018-01

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. LUMA Consulting, UAB, juridinio asmens kodas 302414800, PVM mokėtojo kodas LT100005768617, buveinės adresas Skroblų g. 25-118, Vilnius 03141, (toliau – Bendrovė), paslaugų teikimo interneto svetainėje http://dinnerfy.lt ir http:dinnerfy.com (toliau - Interneto Svetainė) taisyklės (toliau –Taisyklės) reglamentuoja Bendrovės Interneto Svetainėje teikiamų paslaugų sąlygas bei tvarką.
1.2. Prieš pradėdamas naudotis Interneto Svetaine ir joje Bendrovės teikiamomis paslaugomis, pirkėjas privalo atidžiai perskaityti ir susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Naudodamasis Bendrovės Interneto Svetainėje teikiamomis paslaugomis pirkėjas patvirtina, kad sutinka laikytis Taisyklių.
1.3. Taisyklės nustato bendrąsias Interneto Svetainėje sudaromų sutarčių sąlygas ir yra neatsiejama šių sutarčių dalis.
1.4. Šios Taisyklės neriboja ir jokiais atvejais negali būti suprantamos kaip ribojančios pirkėjų teises, kurias nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.
1.5. Sudaryti sutartis Interneto Svetainėje turi teisę tik tie asmenys, kurie pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą yra veiksnūs ir gali sudaryti atitinkamas sutartis. Pirkėjais šių Taisyklių kontekste yra vadinami tiek prie Interneto svetainės sistemos prisiregistravę, tiek neprisiregistravę vartotojai.
1.6. Bendrovė, teikdama paslaugas, visais atvejais yra laikoma tik informacijos apie paslaugas talpinimo Interneto svetainėje teikėju, ir jokiais atvejais neprisiima pardavėjo kaip Interneto svetainėje publikuojamų viešojo maitinimo įstaigų pareigų ir atsakomybės.
1.7. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad turi teisę pirkti paslaugas Interneto Svetainėje.


2. SUTARČIŲ SUDARYMO TVARKA, VYKDYMAS IR PABAIGA

2.1. Siekdami išvengti bet kokių neaiškumų, pažymime, kad Interneto Svetainėje Bendrovė siūlo įsigyti 50% nuolaidą, kuri yra taikoma maisto patiekalams (nuolaidos baro produktams: alkoholiui, gaiviems gėrimams, karštiems gėrimams, t.t. nėra taikomos) konkrečioje viešo maitinimo įstaigoje konkrečiai nurodytu laiku. Viešojo maitinimo įstaigos, kurios suteikia šią nuolaidą yra nurodytas Svetainėje. Bendrovė nėra šių (viešojo maitinimo) paslaugų pardavėjas.
2.2. Susitarimas su Pirkėju visada apibrėžiamas reikalavimais ir taisyklėmis, kurie pateikiami šiame dokumente, išskyrus tuos atvejus, kai su Bendrove yra sudaryta raštiška sutartis, kurioje nustatyta kitaip. Pirkėjas, prieš pradėdamas naudotis paslaugomis, privalo susipažinti su šių Taisyklių nuostatomis.
2.3. Atskirų paslaugų teikimo sąlygas, kainas, turinį, aprašymą, charakteristikas, terminus, teikimo ir mokėjimo už jas tvarką nustato tų paslaugų teikimo sąlygos (toliau – Sąlygos), kurios parengiamos kiekvienai iš paslaugų atskirai ir yra neatsiejama šių Taisyklių dalis.
2.4. Sutarties forma. Visos sutartys Interneto Svetainėje yra sudaromos elektronine forma, naudojant ryšio priemones (kompiuterių tinklus). Bendrovė, sudarydama sutartis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatomis su vėlesniais pakeitimais ir (ar) papildymais.
2.5. Užsakymo pateikimas. Užsakymas laikomas pateiktu, kai pirkėjas atlieka šiose Taisyklėse nurodytus veiksmus ir sumoka kainą už įsigyjamą nuolaidą. Bendrovei gavus mokėjimą ar informaciją patvirtinančią apie atliktą mokėjimą, pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu automatiškai išsiunčiamas užsakymo gavimą patvirtinantis pranešimas ir specialus nuolaidos kodas.
2.6. Vartotojas pateikia užsakymą užpildydamas reikiamus laukelius: Vardą / Pavardę, el.pašto adresą, telefono numerį bei atlieką mokėjimą pasirinkdamas jam tinkamą banką PAYSERA sistemoje.
2.7. Veiksmai, atliekami darant užsakymą. 1. Interneto Svetainėje išsirenkamas restoranas, konkretus laikas ir užsakomo staliuko skaičius. 2. Nurodomas pirkėjo el. pašto adresas ir kiti prašomi duomenys; 3. Perskaitomos Taisyklės ir, sutinkant su jomis, pažymimas laukelis „sutinku su šiomis taisyklėmis"; 4. Pasirenkamas mokėjimo būdas, atliekamas apmokėjimas; 5. Pirkėjas nurodytu el. paštu gauna unikalų rezervacijos kodą.
2.8. Sutarties įsigaliojimas. Elektronine forma Interneto Svetainėje sudaroma sutartis, kurios šalimis yra pirkėjas ir paslaugą teikiantis restoranas (aiškiai nurodytas pasiūlyme), įsigalioja nuo to momento, kai Bendrovė gauna patvirtinimą (automatiškai) apie sėkmingai atliktą atsiskaitymą už pasirinktą nolaidą.
2.9. Informacijos suteikimas. Prieš sudarant sutartį Interneto Svetainėje pirkėjui raštu yra suteikiama išsami informacija apie konkretaus restorano meniu ir orientacines kainas, kontaktinę informaciją. Prireikus, pirkėjas turi teisę tiesiogiai kreiptis į pardavėją (paslaugos teikėją) su prašymu suteikti papildomą informaciją.
2.10. Mokėjimo tvarka. Visi mokėjimai, priklausomai nuo pirkėjo pasirinkto mokėjimo būdo, yra atliekami pavedimu į Interneto Svetainėje nurodytą Bendrovės, arba Bendrovės įgalioto trečiojo asmens, teikiančio mokėjimo paslaugas, banko sąskaitą.
2.11. Klaidų taisymas. Pirkėjas, pastebėjęs Bendrovei pateiktoje informacijoje klaidą, šią klaidą gali ištaisyti pranešęs apie tai Bendrovei el. paštu pagalba@dinnerfy.lt likus ne mažiau kaip 24 valandoms iki rezervacijos pradžios. Informacija apie klaidos ištaisymą pirkėjui suteikiama pirkėjo nurodytu būdu (el. paštu arba telefonu).
2.12. Nepanaudojus nuolaidos nurodytu laiku nurodytame restorane jos nekeičiamos ir (ar) pinigai negrąžinami.
2.13. Paslaugų kokybė. Bendrovė nenustato ir nekontroliuoja viešojo maitinimo įstaigų parduodamų paslaugų kainos, kokybės ir kitų sąlygų. Paslaugų kokybę garantuoja konkrečios paslaugos teikėjas, kuris nurodomas Svetainėje.
2.14. Esant situacijai, kai paslaugų teikėjas dėl nenumatytų aplinkybių negali pirkėjui pasiūlyti paslaugos, sutartis su pirkėju gali būti vienašališkai nutraukiama grąžinant sumą sumokėtą už nuolaidą arba pirkėjui gali būti pasiūlomas kitas restoranas.
2.15. Teisė atsisakyti sutarties. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti Interneto Svetainėje sudarytos pirkimo – pardavimo sutarties likus ne mažiau kaip 24 valandoms iki rezervacijos pradžios, pranešdamas apie tai raštu Bendrovei pagalba@dinnerfy.lt

3. DUOMENŲ APSAUGA

3.1. Asmens duomenų apsauga. Asmeninę informaciją prašoma nurodyti pateikiant užsakymą. Bendrovė įsipareigoja neatskleisti pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Bendrovės partnerius, teikiančius su pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, jei padaryta sąžininga prielaida, kad duomenų išsaugojimas arba paskelbimas yra būtinas siekiant: a) paklusti teisminei procedūrai; b) užtikrinti Taisyklių laikymąsi; c) reaguoti į vartotojų aptarnavimo tarnybai pateiktą užklausą; d) apginti Bendrovės teises, nuosavybę arba užtikrinti jos, vartotojų ir visuomenės saugumą.
3.2. Bendrovės renkami duomenys apie vartotoją. Vartotojai Bendrovei pateikia šiuos duomenis: 1) vardą; 2) pavardę; 3) kontaktinę informaciją; 3.3. Duomenų naudojimo tikslas. Bendrovei Interneto Svetainėje pateikti duomenys apie pirkėją yra naudojami sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslais. Šių duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais Bendrovė nenaudoja.

4. NAUDOJIMĄSIS INTERNETO SVETAINE

4.1. Paslaugos užsakymas. Norėdamas pasinaudoti Bendrovės pasiūlymais, pirkėjas privalo užpildyti užsakymo formą, susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Pirkėjas sutinka užsakymo formoje pateikti teisingą, tikslią ir išsamią informaciją apie save, atsakydamas į klausimus, kurie pateikiami registracijos formoje, ir, šiai informacijai pasikeitus, ją atnaujinti. Tuo atveju, jei pirkėjas pateikia neteisingą informaciją arba Bendrovė turi pagrindą manyti, kad pirkėjo pateikta informacija neteisinga, neišsami ar netiksli, Bendrovė turi teisę sustabdyti užsakymą arba atsisakyti pirkėjui teikti savo paslaugas. Pateikus užsakymą pirkėjui suteikiamas vienkartinis kodas, kuris suteikia teisę pasinaudoti 50% nuolaida pasirinktame restorane konkrečiai pasirinktu laiku. Pirkėjas yra atsakingas už šio kodo saugumą. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Bendrovę apie visus neautorizuoto (neleidžiamo) užsakymo pateikimo atvejus ir (arba) visus saugumo pažeidimus. Bendrovė nėra atsakinga už galimą duomenų praradimą ar jiems padarytą žalą, jei tai nutinka dėl to, kad pirkėjas nesilaiko šios Taisyklių dalies sąlygų.
4.2. Pirkėjas turi teisę naudotis Interneto Svetainės paslaugomis tik tais tikslais, kurių siekti leidžia:
4.2.1. šios Taisyklės;
4.2.2. visi taikomi įstatymai, nuostatai, įprastinė praktika, nurodymai, galiojantys atitinkamoje jurisdikcijoje (įskaitant visus įstatymus, kurie susiję su duomenų ir programinės įrangos eksportavimu iš (į) Lietuvos (-ą) arba iš (į) kitų (-as) valstybių (-es).
4.2.3. Pirkėjas sutinka neužsiimti veikla, kuri trukdo teikti paslaugas (arba trikdo atitinkamų serverių ar tinklų, su kuriais susietos teikiamos paslaugos, veikimą) arba trikdo paslaugų teikimą.
4.2.4. Pirkėjas sutinka jokiais tikslais nekurti, nedubliuoti, nekopijuoti, neteikti Interneto Svetainės paslaugų, neperparduoti ir nevykdyti kitų prekybos operacijų.
4.2.5. Pirkėjas sutinka prisiimti visišką atsakomybę už savo įsipareigojimų, kurie nustatyti šiose Taisyklėse, nesilaikymą, taip pat už visas savo įsipareigojimų nesilaikymo pasekmes (įskaitant bet kokią žalą ar nuostolius, kuriuos gali patirti Bendrovė).
4.3. Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti paslaugų, siekdamas:
4.3.1. įkelti, paskelbti, išsiųsti elektroniniu paštu, perduoti arba kitaip publikuoti neteisėtą, deliktinę, grasinamo, viešai skelbti netinkamo, įžeidžiamo, šmeižikiško, vulgaraus, nepadoraus, tvirkinamo turinio informaciją, taip pat informaciją, kurią išplatinus pažeidžiamas kitų asmenų konfidencialumas, propaguojama neapykanta ir (arba) kurioje esama ginčytinų pasakymų, rodančių rasinę, etninę ir pan. diskriminaciją;
4.3.2. bet kokiu būdu kam nors pakenkti;
4.3.3. įkelti, paskelbti, išsiųsti elektroniniu paštu, perduoti arba kitaip publikuoti informaciją, kurią išplatinus pažeidžiama bet kokių asmenų teisės į patentus, prekių ženklus, komercines paslaptis, autorystę arba kitas teises;
4.3.4. įkelti, paskelbti, išsiųsti elektroniniu paštu, perduoti arba kitaip publikuoti su savininku ar autoriumi nesuderintą, neautorizuotą reklaminę medžiagą ir informaciją, reklaminius pranešimus, nereikalingą reklaminę korespondenciją, brukalą (angl. spam), dideliam gavėjų skaičiui siunčiamus grandininius laiškus, piramidines schemas arba paslaugas peršančią informaciją bet kokiu kitu pavidalu, išskyrus specialiai išvardytiems tikslams skirtas zonas;
4.3.5. įkelti, paskelbti, išsiųsti elektroniniu paštu, perduoti arba kitaip publikuoti bet kokią medžiagą su programiniais virusais ar kitais kompiuteriniais kodais, failais ar programomis, kurios yra skirtos programinės įrangos arba kompiuterių ar telekomunikacijų įrenginių funkcionalumui sutrikdyti, sunaikinti ar apriboti;
4.3.6. sutrikdyti arba nutraukti paslaugų teikimą, sutrikdyti serverių ir tinklų darbą, nesilaikyti procedūrų, taisyklių ar nustatytos tvarkos, keliamų reikalavimų, kuriais vadovaujantis kontroliuojamas tinklų, susijusių su teikiamomis paslaugomis, naudojimas;
4.3.7. sąmoningai arba nesąmoningai nusižengti galiojantiems vietos, šalies arba tarptautiniams įstatymams.
4.4. Pirkėjas pripažįsta ir sutinka su tuo, kad Interneto Svetainėje ir teikiant paslaugas gali būti nuorodų, vedančių į kitus tinklalapius, kitą turinį ir šaltinius. Bendrovė nebūtinai kontroliuoja kitus tinklalapius ar šaltinius, kuriuos pateikia kitos bendrovės ar asmenys.
4.5. Pirkėjas pripažįsta ir sutinka su tuo, kad Bendrovė nėra atsakinga už visų kitų tinklalapių ar šaltinių prieinamumą ir netvirtina jokios reklamos, produktų ar kitokios medžiagos, kuri prieinama kituose tinklalapiuose, šaltiniuose arba naudojant kitus tinklalapius ar šaltinius.
4.6. Pirkėjas pripažįsta ir sutinka su tuo, kad Bendrovė nėra atsakinga už nuostolius ar žalą, kurią Pirkėjas gali patirti dėl turimos galimybės prieiti prie kitų tinklalapių ar šaltinių arba dėl to, kad tiki išsamumu, tikslumu ir egzistavimu reklamos, produkto ar kitos medžiagos, kuri pateikiama kituose tinklalapiuose ar šaltiniuose arba naudojant kitus tinklalapius ar šaltinius.
4.7. Pripažindamas interneto globalumą, pirkėjas įsipareigoja laikytis visų vietos taisyklių, kurios reglamentuoja elgesį tinkle ir leistiną informacinę medžiagą. Tiksliau, pirkėjas sutinka laikytis visų galiojančių įstatymų dėl techninių duomenų perdavimo, eksportuojant juos iš Lietuvos arba iš tos šalies, kurioje gyvena pirkėjas.

5. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

5.1. Pirkėjas pripažįsta ir sutinka su tuo, kad Interneto Svetainei (arba Interneto Svetainės licencijų gavėjams) priklauso visos turtinės ir neturtinės teisės, susijusios su teikiamomis paslaugomis, įskaitant bet kokias intelektinės nuosavybės teises (nepriklausomai nuo to, užregistruotos šios teisės ar ne, taip pat nepriklausomai nuo jurisdikcijos, kurioje šios teisės atsiranda). Pirkėjas taip pat pripažįsta, kad Interneto Svetainės paslaugos gali apimti informaciją, kuri, Bendrovės vertinimu, yra konfidenciali, todėl pirkėjas neturi teisės atskleisti šios informacijos be išankstinio raštiško Bendrovės sutikimo.
5.2. Visais atvejais, išskyrus tuos, kai su Bendrove raštu sutarta kitaip, nė viena šių Taisyklių nuostata nesuteikia pirkėjui teisės naudoti firminius prekių pavadinimus, prekių ženklus, paslaugų ženklus, logotipus, domenus ar kitus skiriamuosius Bendrovės ženklus.
5.3. Pirkėjas sutinka nešalinti, neslėpti, nekeisti Interneto Svetainėje esančių intelektinės nuosavybės objektų (įskaitant prekių ženklus).

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių pakeitimai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo Interneto Svetainėje.
6.2. Pirkėjas supranta ir sutinka su tuo, kad tuo atveju, jei jis pasinaudoja Interneto Svetainės paslaugomis po Taisyklių pakeitimo datos, pirkėjo naudojimosi paslaugomis faktą Bendrovė vertina kaip naujos Susitarimo redakcijos sąlygų priėmimą.
6.3. Pirkėjas sutinka su tuo, kad Bendrovė turi teisę siųsti pirkėjui pranešimus, įskaitant pranešimus apie Taisyklių sąlygų pakeitimą, elektroniniu paštu, telefonu, paštu arba pateikti norimą informaciją savo svetainėje.
6.4. Bendrovė teikdama paslaugas vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo, Mažmeninės prekybos taisyklėmis bei vėlesnių jų redakcijų nuostatomis ir kitais galiojančiais teisės aktais.